PIRTNIEKU ĒTIKAS KODEKSS

 

Pirtnieku profesionālās ētikas kodeksa noteikumi attiecas uz visiem Latvijā praktizējošiem pirtniekiem. Ētikas kodekss darbojas Latvijas Republikas teritorijā, un tas ir saistošs visiem Latvijas Pirts savienības biedriem.

 

Ētikas kodekss ietver visiem pirtnieku profesijas pārstāvjiem ieteicamos rīcības standartus viņu ikdienas darbā ar apmeklētājiem, kolēģiem, darba devējiem un arī ar sabiedrību kopumā. Kodeksu izmanto ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumos Latvijas pirtnieku sabiedrībā. Pirtnieka pienākums ir ievērot profesionālās ētikas normas un LR likumus.

 

Ētikas kodekss ir pirtnieku un pirts apmeklētāju darbības ētisko un tikumisko principu kopums, kas izstrādāts ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu pirts pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu.

 

Ētikas principi pamatojas uz vispārcilvēciskām morāles normām un pirtnieka profesionālo darbību.

Profesionālās ētikas pamatprincipi ir: objektivitāte; profesionalitāte; godprātība; konfidencialitāte; atbildība.

 

Visus jautājumus, kas saistīti ar ētikas kodeksa pārkāpumiem, izskata biedrības Ētikas komisija. Tās sastāvā ir biedrības biedri, kuru profesionālā darbība izpelnījusies vispārēju biedrības biedru cieņu un atzinību. Ētikas komisijas lēmums ir pārsūdzams biedrības valdē. Valdes lēmums ir galīgs.

 

Pirtnieks ir speciālists, kuram savu funkciju veikšanā ir jābauda pilnīga profesionālā neatkarība. Viņam ir jāiegūst un jāuztur viņa pienākumu veikšanai nepieciešamā kompetence, un viņam ir nepieciešami tādi apstākļi, kas ļautu tam veikt savus pienākumus, balstoties uz labo praksi un profesionālo ētiku.

 

Pirts apmeklētājs ir individuāla persona vai personu grupa kas apmeklē pirti relaksācijas, ārstniecības un atpūtas nolūkos.

 

Pirtnieks saskarē ar sabiedrību

 

1.  Jāciena otra cilvēka pašcieņa un tiesības.

2.  Savas profesionālās darbības laikā pienākums ir sargāt katra cilvēka veselību un dzīvību.

3.  Profesionālā darbība nedrīkst būt apzināti vērsta pret cilvēka veselību vai kalpot prettiesiskiem mērķiem.

4.  Augsti vērtē savas profesijas prestižu un neatkarību.

5.  Sniedz pakalpojumus jebkuram cilvēkam neatkarīgi no šī cilvēka tautības, rases, politiskās un reliģiskās pārliecības, dzimuma, vecuma, sociālā stāvokļa.

6.  Savas kompetences ietvaros atbild par sniegto pakalpojumu.

7.  Ir jāizvairās vai jāatsakās no jebkuras darbības, kas var graut viņa kā indivīda un profesijas prestižu.

8.  Organizē savu darbību, lai darītu godu un nestu labumu kā savam uzņēmumam, tā biedrībai un Latvijas valstij kopumā.

9.  Nedrīkst ļaunprātīgi izmantot apmeklētāja uzticēšanos.

10.  Komentē vai apspriež kolēģu darbu tikai profesionālā sapulcē.

11.  Pirtnieks nedrīkst strādāt alkohola vai narkotisko vielu intoksikācijas stāvoklī vai arī, ja viņa fiziskās vai psihiskās veselības stāvoklis neļauj strādāt pilnvērtīgi.

12.  Pirtnieka prakse ir jāveic atbilstoši profesionālajiem standartiem un ētikas principiem.

13.  Pirtniekam jāveicina apkārtējās vides un sabiedrības veselību.

 

 

 

Pirtnieks saskarē ar apmeklētāju

 

1.  Iepazīstina apmeklētājus ar pirts rituāla būtību, māca pirts kultūru.

2.  Rūpējas par drošu vidi un vietu pakalpojumu sniegšanai.

3.  Apmeklētājus iepazīstina ar pirts iekšējās kārtības noteikumiem un novieto tos brīvi redzamā vietā.

4.  Pret katru apmeklētāju jāizturas ar cieņu.

5.  Jāprot veidot dialogu un stiprināt kontaktu ar apmeklētāju, izvairīties no strīdiem, būt savaldīgam un laipnam.

6.  Drīkst sniegt pakalpojumus sertifikācijas ietvaros.

7.  Jāinformē apmeklētājs viņam saprotamā veidā un valodā par pirts procedūru norisi, ļaujot apmeklētājam pēc paša gribas izvēlēties - piedalīties vai nepiedalīties tajās.

8.  Jāprot glabāt un neizpaust ar apmeklētāja personību saistītu informāciju.

9.  Sniedzot pakalpojumus jāievēro personīgās intimitātes neaizskaramība.

10.  Sniedzot pakalpojumus tiek rekomendēts izmantot sev profesionālu un gaumīgu apģērbu. Pilnīga atkailināšanās pieļaujama tikai ar apmeklētāja piekrišanu.

11.  Ir tiesīgs atteikt apmeklētājam pirts procedūru veikšanu, ja ir šaubas par tā veselības stāvokļa atbilstību pirts procedūrai, ja nejūtas pietiekami kompetents apmeklētāju vēlmju izpildei, ja apmeklētājs izturas ar necieņu pret pirtnieku.

 

Pirtnieks saskarē ar citiem pirtniekiem

1.  Jāizturas koleģiāli - tā, kā viņš gribētu, lai izturas pret viņu.

2.  Sarunās ar citu kolēģu klientiem, kā arī ar citām personām jāatturas no savu kolēģu darbības negatīva vai noniecinoša vērtējuma.

3.  Vienmēr jāpalīdz saviem kolēģiem - ar padomu, informāciju vai kā citādi.

4.  Biznesa jomā konkurencei jābūt godīgai, balstītai uz zināšanām, kvalitatīvāku un profesionālāku darbību.

5.  Informē biedrības valdi par negodīgiem profesijas pārstāvjiem un ļaunprātīgiem apmeklētajiem.

6.  Starp pirtniekiem pastāv uzticības un sadarbības attiecības savu apmeklētāju labā.

 

Pirts apmeklētājiem rekomendējamās ētikas normas

1.  Ciena un respektē pirtnieku.

2.  Izturas ar cieņu un sapratni pret pārējiem pirts apmeklētājiem.

3.  Ievēro katras pirts iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem iepazīstina pirtnieks.

4.  Neapspriež citu pirts apmeklētāju fiziskos dotumus, veselības problēmas.

5.  Ir pilnīgi atbildīgi par savu veselības stāvokli un labsajūtu, ja pirts apmeklējums nenotiek pirtnieka pavadībā.

6.  Informē pirtnieku par savām veselības problēmām.

7.  Neiet pirtī ne pieēdies, ne tukšā dūšā, ne pēc alkoholisko dzērienu lietošanas. Tas var būt kaitīgs veselībai.

8.  Pirtī ejot nepieciešams atbrīvoties no kompleksiem un greizsirdības.

9.  Pirtī valda savstarpējā izpalīdzība, noperot otru, noskalojot viņu, izmasējot, pasniedzot ūdeni utt.

10.  Ja pirtī kāda slota, uzlējums, eļļa, aromātiska viela vai arī kāda cita darbība ir nepatīkama vai uzbudinoša, tad tas jāda zināms citiem.

11.  Pēršanās process ir dziļi individuāla un intīma nodarbība, tādēļ netraucēt tos, kuri peras un bez vajadzības nevirināt durvis. Cienīt tos, kuri peras.

12.  Ja notiek pēršana, tad tiem, kas šo procesu traucē, jāatbrīvo lāva.

13.  Baseinā un dīķī nav vēlams iet vienam, lai nepieciešamības gadījumā varētu kāds palīdzēt izkāpt.

14.  Visas procedūras veikt ar mēru.

15.  Neatstājiet savus bērnus bez uzraudzības, neļaujiet viņiem darīt visu, kas ienāk prātā, ieradiniet, kā pareizi un ar cieņu uzvesties pirtī jau no mazotnes.

16.  Par to, kas notiek pirtī, nerunā ārpus pirts.